கடத்தல் / திருச்சி / துபாய் / மகள்

துபாயில் ப‌ணிபுரியும் த‌மிழ‌க‌ ஓட்டுந‌ர் ம‌க‌ள் திருச்சியில் க‌ட‌த்த‌ல்


துபாயில் ப‌ணிபுரியும் த‌மிழ‌க‌ ஓட்டுந‌ர் ம‌க‌ள் திருச்சியில் க‌ட‌த்த‌ல் த‌மிழ‌க‌ முத‌ல்வ‌ர் ந‌ட‌வ‌டிக்கை எடுக்க‌ வேண்டுகோள்துபாயில் ப‌ணிபுரிந்து வ‌ரும் திருச்சியைச் சேர்ந்த‌ அஷ்ர‌ஃப் அலியின் ம‌க‌ள் ஹ‌யாத்துன்னிசா (வ‌ய‌து 19 ). இவ‌ர‌து ம‌க‌ள் க‌ட‌ந்த‌ டிச‌ம்ப‌ர் 9 ஆம் தேதி திருச்சியில் க‌ட‌த்த‌ப்ப‌ட்டார். க‌ட‌த்த‌ப்ப‌ட்ட‌ த‌ன‌து ம‌க‌ளை மீட்க‌ உத‌வுமாறு த‌மிழ‌க‌ முத‌ல்வ‌ரை அஷ்ர‌ஃப் அலி க‌ண்ணீர் ம‌ல்க‌ வேண்டுகோள் விடுத்துள்ளார்.இத‌ன் விபர‌ம் வ‌ருமாறு : திருச்சியைச் சேர்ந்த‌ அஷ்ர‌ஃப் அலி க‌ட‌ந்த‌ ப‌த்து ஆண்டுக‌ளாக‌ … Continue reading

ஓட்டுந‌ர் / க‌ட‌த்த‌ல் / திருச்சி / துபாய் / ம‌க‌ள்

துபாயில் ப‌ணிபுரியும் த‌மிழ‌க‌ ஓட்டுந‌ர் ம‌க‌ள் திருச்சியில் க‌ட‌த்த‌ல்


துபாயில் ப‌ணிபுரியும் த‌மிழ‌க‌ ஓட்டுந‌ர் ம‌க‌ள் திருச்சியில் க‌ட‌த்த‌ல் த‌மிழ‌க‌ முத‌ல்வ‌ர் ந‌ட‌வ‌டிக்கை எடுக்க‌ வேண்டுகோள் துபாயில் ப‌ணிபுரிந்து வ‌ரும் திருச்சியைச் சேர்ந்த‌ அஷ்ர‌ஃப் அலியின் ம‌க‌ள் ஹ‌யாத்துன்னிசா (வ‌ய‌து 19 ). இவ‌ர‌து ம‌க‌ள் க‌ட‌ந்த‌ டிச‌ம்ப‌ர் 9 ஆம் தேதி திருச்சியில் க‌ட‌த்த‌ப்ப‌ட்டார். க‌ட‌த்த‌ப்ப‌ட்ட‌ த‌ன‌து ம‌க‌ளை மீட்க‌ உத‌வுமாறு த‌மிழ‌க‌ முத‌ல்வ‌ரை அஷ்ர‌ஃப் அலி க‌ண்ணீர் ம‌ல்க‌ வேண்டுகோள் விடுத்துள்ளார். இத‌ன் விபர‌ம் வ‌ருமாறு : திருச்சியைச் சேர்ந்த‌ அஷ்ர‌ஃப் அலி க‌ட‌ந்த‌ … Continue reading

வகைப்படுத்தப்படாதது

துபாயில் ப‌ணிபுரியும் த‌மிழ‌க‌ ஓட்டுந‌ர் ம‌க‌ள் திருச்சியில் க‌ட‌த்த‌ல்


துபாயில் ப‌ணிபுரியும் த‌மிழ‌க‌ ஓட்டுந‌ர் ம‌க‌ள் திருச்சியில் க‌ட‌த்த‌ல் த‌மிழ‌க‌ முத‌ல்வ‌ர் ந‌ட‌வ‌டிக்கை எடுக்க‌ வேண்டுகோள் துபாயில் ப‌ணிபுரிந்து வ‌ரும் திருச்சியைச் சேர்ந்த‌ அஷ்ர‌ஃப் அலியின் ம‌க‌ள் ஹ‌யாத்துன்னிசா (வ‌ய‌து 19 ). இவ‌ர‌து ம‌க‌ள் க‌ட‌ந்த‌ டிச‌ம்ப‌ர் 9 ஆம் தேதி திருச்சியில் க‌ட‌த்த‌ப்ப‌ட்டார். க‌ட‌த்த‌ப்ப‌ட்ட‌ த‌ன‌து ம‌க‌ளை மீட்க‌ உத‌வுமாறு த‌மிழ‌க‌ முத‌ல்வ‌ரை அஷ்ர‌ஃப் அலி க‌ண்ணீர் ம‌ல்க‌ வேண்டுகோள் விடுத்துள்ளார். இத‌ன் விபர‌ம் வ‌ருமாறு : திருச்சியைச் சேர்ந்த‌ அஷ்ர‌ஃப் அலி க‌ட‌ந்த‌ … Continue reading

திருச்சி / துபாய்

துபாயில் ப‌ணிபுரியும் த‌மிழ‌க‌ ஓட்டுந‌ர் ம‌க‌ள் திருச்சியில் க‌ட‌த்த‌ல்


துபாயில் ப‌ணிபுரியும் த‌மிழ‌க‌ ஓட்டுந‌ர் ம‌க‌ள் திருச்சியில் க‌ட‌த்த‌ல் த‌மிழ‌க‌ முத‌ல்வ‌ர் ந‌ட‌வ‌டிக்கை எடுக்க‌ வேண்டுகோள்துபாயில் ப‌ணிபுரிந்து வ‌ரும் திருச்சியைச் சேர்ந்த‌ அஷ்ர‌ஃப் அலியின் ம‌க‌ள் ஹ‌யாத்துன்னிசா (வ‌ய‌து 19 ). இவ‌ர‌து ம‌க‌ள் க‌ட‌ந்த‌ டிச‌ம்ப‌ர் 9 ஆம் தேதி திருச்சியில் க‌ட‌த்த‌ப்ப‌ட்டார். க‌ட‌த்த‌ப்ப‌ட்ட‌ த‌ன‌து ம‌க‌ளை மீட்க‌ உத‌வுமாறு த‌மிழ‌க‌ முத‌ல்வ‌ரை அஷ்ர‌ஃப் அலி க‌ண்ணீர் ம‌ல்க‌ வேண்டுகோள் விடுத்துள்ளார்.இத‌ன் விபர‌ம் வ‌ருமாறு : திருச்சியைச் சேர்ந்த‌ அஷ்ர‌ஃப் அலி க‌ட‌ந்த‌ ப‌த்து ஆண்டுக‌ளாக‌ … Continue reading

ஓட்டுந‌ர் / க‌ட‌த்த‌ல் / திருச்சி / துபாய் / ம‌க‌ள்

துபாயில் ப‌ணிபுரியும் த‌மிழ‌க‌ ஓட்டுந‌ர் ம‌க‌ள் திருச்சியில் க‌ட‌த்த‌ல்


துபாயில் ப‌ணிபுரியும் த‌மிழ‌க‌ ஓட்டுந‌ர் ம‌க‌ள் திருச்சியில் க‌ட‌த்த‌ல் த‌மிழ‌க‌ முத‌ல்வ‌ர் ந‌ட‌வ‌டிக்கை எடுக்க‌ வேண்டுகோள் துபாயில் ப‌ணிபுரிந்து வ‌ரும் திருச்சியைச் சேர்ந்த‌ அஷ்ர‌ஃப் அலியின் ம‌க‌ள் ஹ‌யாத்துன்னிசா (வ‌ய‌து 19 ). இவ‌ர‌து ம‌க‌ள் க‌ட‌ந்த‌ டிச‌ம்ப‌ர் 9 ஆம் தேதி திருச்சியில் க‌ட‌த்த‌ப்ப‌ட்டார். க‌ட‌த்த‌ப்ப‌ட்ட‌ த‌ன‌து ம‌க‌ளை மீட்க‌ உத‌வுமாறு த‌மிழ‌க‌ முத‌ல்வ‌ரை அஷ்ர‌ஃப் அலி க‌ண்ணீர் ம‌ல்க‌ வேண்டுகோள் விடுத்துள்ளார். இத‌ன் விபர‌ம் வ‌ருமாறு : திருச்சியைச் சேர்ந்த‌ அஷ்ர‌ஃப் அலி க‌ட‌ந்த‌ … Continue reading