ஒதுக்கப்பட்ட நம் வீட்டுப்பெரியவர்கள்

ஒதுக்கப்பட்ட நம் வீட்டுப்பெரியவர்கள்


நான் ஓவ்வொறு முறையும் ஊர்வரும்போது சில பெரியவர்களிடம் “மெனக்கட்டு” போய் பேசிக்கொண்டிருப்பேன், இதை எழுத இது போன்ற நம் ஊர் முதியவர்களின் மெளன அழுகையும் காரணம்.அப்போதெல்லாம் அவர்களின் குறைபாடு லிஸ்ட் ரொம்ப நீளமாக இருக்கும். இதன் காரணம்தான் என்ன என்றால் இது பெரும்பாலும் பிரச்சினை possasivenessலிருந்து ஆரம்பித்ததாக இருக்கும். இவர்களின் குறை பெரும்பாலும் “பொட்டியோட நேரா பொண்டாட்டி வீட்டுலெ போயி எறங்கிட்டான் வாப்பா’ …இப்படித்தான் இருக்கும். நாம் இப்போது internet உலகத்தில் இருக்கிறோம் , ச்மயங்களில் “நானோ” … Continue reading

ஒதுக்கப்பட்ட நம் வீட்டுப்பெரியவர்கள்

ஒதுக்கப்பட்ட நம் வீட்டுப்பெரியவர்கள்


நான் ஓவ்வொறு முறையும் ஊர்வரும்போது சில பெரியவர்களிடம் “மெனக்கட்டு” போய் பேசிக்கொண்டிருப்பேன், இதை எழுத இது போன்ற நம் ஊர் முதியவர்களின் மெளன அழுகையும் காரணம்.அப்போதெல்லாம் அவர்களின் குறைபாடு லிஸ்ட் ரொம்ப நீளமாக இருக்கும். இதன் காரணம்தான் என்ன என்றால் இது பெரும்பாலும் பிரச்சினை possasivenessலிருந்து ஆரம்பித்ததாக இருக்கும். இவர்களின் குறை பெரும்பாலும் “பொட்டியோட நேரா பொண்டாட்டி வீட்டுலெ போயி எறங்கிட்டான் வாப்பா’ …இப்படித்தான் இருக்கும். நாம் இப்போது internet உலகத்தில் இருக்கிறோம் , ச்மயங்களில் “நானோ” … Continue reading