இணையதளம் / தகவல்

பழைய தகவல்களுடன் அரசு இணையதளம்!


“பழைய” தகவல்களுடன் அரசு இணையதளம்! சென்னை, டிச. 31: தகவல் தொழில்நுட்பத்தில் முன்னணியில் இருக்கும் மாநிலங்களில் ஒன் றாக தமிழகம் கருதப்பட்டாலும், மாநில அர சின் இணையதளத்தில் இந்த வசதிகள் முழுமை யாகப் பயன்படுத்தப்படவில்லை அலுவலகத்திற்குள் காகிதங்கள் இல்லாமலே தகவல் பரிமாற்றம் செய்வதற்காக கணினிகள் அறிமுகம் செய்யப்பட்டுள்ளன. துறைகளின் உயரதிகாரிகளின் மின்னஞ்சல் முகவரியும்கூட இணையதளத்தில் தரப்பட்டுள்ளன ஆனால், மின்னஞ்சல் மூலம் ஒரு தகவலைக் கேட்டால், அதற்குப் பதில் கிடைப்பது இல்லை. பெயரளவுக்குதான் கணினி வசதிகள் செய்யப்பட்டுள்ளனவே தவிர, … Continue reading

இணையதளம் / தகவல்

பழைய தகவல்களுடன் அரசு இணையதளம்!


“பழைய” தகவல்களுடன் அரசு இணையதளம்! சென்னை, டிச. 31: தகவல் தொழில்நுட்பத்தில் முன்னணியில் இருக்கும் மாநிலங்களில் ஒன் றாக தமிழகம் கருதப்பட்டாலும், மாநில அர சின் இணையதளத்தில் இந்த வசதிகள் முழுமை யாகப் பயன்படுத்தப்படவில்லை அலுவலகத்திற்குள் காகிதங்கள் இல்லாமலே தகவல் பரிமாற்றம் செய்வதற்காக கணினிகள் அறிமுகம் செய்யப்பட்டுள்ளன. துறைகளின் உயரதிகாரிகளின் மின்னஞ்சல் முகவரியும்கூட இணையதளத்தில் தரப்பட்டுள்ளன ஆனால், மின்னஞ்சல் மூலம் ஒரு தகவலைக் கேட்டால், அதற்குப் பதில் கிடைப்பது இல்லை. பெயரளவுக்குதான் கணினி வசதிகள் செய்யப்பட்டுள்ளனவே தவிர, … Continue reading