கலைஞர் / காப்பீடு / சிதம்பரம் / திட்டம் / பல்கலை / மருத்துவமனை

சிதம்பரம் அண்ணாமலைப் பல்கலை. மருத்துவமனையில் கலைஞர் காப்பீட்டுத் திட்டம் ஆரம்பம்


Continue reading

சிதம்பரம் / தகவல் / திட்டம் / தீர்வு / நிரந்தரம் / பாதிப்பு / வெள்ளம்

சிதம்பரம் வெள்ள பாதிப்புக்கு நிரந்தர தீர்வு – அமைச்சர் தகவல்


Continue reading

உணவு / கல்வி / திட்டம் / படிப்பு / பதப்படுத்துதல் / பயிற்சி / விண்ணப்பம்

உணவு பதப்படுத்தும் பயிற்சி திட்டம் – 6ம் தேதிக்குள் விண்ணப்பிக்கலாம்


Continue reading